Strojírenské výrobky, vybavení a nástroje2020-07-07T14:45:29+00:00

Strojírenské výrobky, vybavení a nástroje, dodávka a servis letecké techniky

ATAKIRUS s.r.o. nabízí a dodává strojírenské výrobky včetně příslušenství, leteckou a vrtulníkovou techniku a další vybavení nebo nástroje. Pro smluvní klienty zajišťujeme komplexní servis a technickou podporu strojírenských výrobků a letecké techniky, zabýváme se a poskytujeme poradenství a školení pro zásobování výrobních programů firem z Čech i zahraničí.

V rámci zahraničního obchodu jsme smluvním partnerem a distributorem vybraných výrobců strojírenské techniky, zemědělských a sadařských strojů a dalšího vybavení. Poskytujeme a zajišťujeme celkovou podporu údržby, provozu a oprav letecké a vrtulníkové techniky a pozemního vybavení, včetně dodávek náhradních dílů, maziv a olejů a dalšího speciálního zboží. V souladu se zákonem č. 38/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsme oprávněni obchodovat s vojenským materiálem v rámci Povolení č. R200305570, spolupracujeme s partnery ze státního sektoru a vojenskými uživateli letecké techniky.

ATAKIRUS s.r.o. offers and supplies engineering products including accessories, and aircraft / helicopters and other equipment or tools.. For contract clients we provide comprehensive service and technical support of engineering products and aviation equipment, we deal with and provide advice and training for supplying production programs of companies from the Czech Republic and abroad.

In the field of foreign trade, we are a contractual partner and distributor of selected manufacturers of engineering equipment, agricultural and garden machinery and other equipment. We provide an overall support for maintenance, operation and repair of aircraft or helicopters and their ground equipment, including the supply of spare parts, lubricants and oils and other special goods. We are authorized by No. R200305570 to trade in military equipment in accordance with Act. 38/1994 Coll. as amended, we cooperate with partners from the state sector and military users of aircraft and helicopters.


ATAKIRUS s.r.o.
Plantáž 2663,
250 01 Brandýs nad Labem


IČO: 04805844
DIČ: CZ04805844